22.11.2017 - Warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej "Strażak uczy ratować" 

22 listopada br., w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie odbyła się trzecia edycja warsztatów szkoleniowych z udzielania pierwszej pomocy w ramach Kampanii Edukacyjnej "Strażak uczy ratować". Adresatem przedmiotowych warsztatów są nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego.

Szkolenie podzielone zostało na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
Tematyka zajęć obejmowała:

 • Przepisy prawne dotyczące pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo własne, zabezpieczenie miejsca wypadku.
 • Ewakuacja osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt.
 • Udrażnianie dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia).
 • Postępowanie w urazach (rany, krwotoki , złamania, zwichnięcia, skręcenia).
 • Nagłe zachorowania (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca)
 • Pogadanka dotycząca bezpiecznych zachowań w domu i w szkole.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy tut. KP wyszkolonych w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkoleniu, które trwało 6 godz. udział wzięło 13 nauczycieli ze szkół z terenu powiatu krasnostawskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali maseczki do prowadzenia resuscytacji, plakaty tematyczne oraz zaświadczenia z ukończonego szkolenia.

14.11.2017 - Nagrody Komendanta Głównego PSP

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski, w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz wysoki poziom dyscypliny służbowej, przyznał nagrody finansowe ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowanych na 2017 r. dla strażaków realizujących zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany.
Ogółem komendant główny PSP przyznał 834 nagrody uznaniowe dla ww. funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych jednostkach organizacyjnych PSP.
14 listopada br. podczas zmiany służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Krasnymstawie uroczyście wręczono nagrody dla wyróżnionych strażaków:
 • asp. sztab. Krzysztof Konaszuk,
 • asp. sztab. Jarosław Mazurek,
 • st. asp. Krzysztof Wędzina.

01.11.2017 - Strażacy na grobach kolegów

Tradycyjnie 1 listopada strażacy Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie oraz strażacy-emeryci złożyli hołd zmarłym strażakom - pochowanym na Cmentarzu w Krasnymstawie.
Tradycję tą zapoczątkował były Komendant Straży Pożarnej podpułkownik pożarnictwa Mikołaj Szrubowicz. Zgodnie z tą tradycją pierwszy symboliczny ogień jest zapalany na mogile założyciela Krasnostawskiej Straży Ogniowej – Wincentego Certowicza, który w 1881 roku założył w Krasnymstawie Ochotniczą Straż Ogniową.

20-29.10.2017 - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

W dniach od 20 do 29 października 2017 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbyło się szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz weryfikacja uprawnień w tym zakresie. Szkolenie zrealizowała firma z Opola Lubelskiego pod kierownictwem Ratownika Medycznego Artura Wnuka. Szkolenie zakończył egzamin w dniu 29 października 2017 r., który odbył się na terenie tutejszej komendy. Po przeprowadzonym egzaminie komisja stwierdziła, że egzamin zdało 34 osoby. W szkoleniu uczestniczyli strażacy z jednostek OSP z
terenu powiatu krasnostawskiego.

19.09.2017 - Ćwiczenia  operacyjno-taktyczne "Kościół 2017"

19 września 2017 r. przeprowadzono ćwiczenia operacyjno- taktyczne dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Krasnymstawie oraz wytypowanych Jednostek OSP KSRG z terenu powiatu krasnostawskiego.
W
ćwiczeniach udział brał również zastęp SCD-37 z KM PSP w Lublinie. Tematem przewodnim zorganizowanych ćwiczeń na obiekcie Kościoła parafialnego pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 3 była ,,Taktyka prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach sakralnych”. W/w ćwiczenia miały na celu poznanie dojazdu do obiektu, warunków budowlanych,
wewnętrznych dróg komunikacyjnych, zaopatrzenia wodnego, specyfiki obiektu oraz zagrożenia pożarowego. Scenariusz ćwiczeń zakładał zwarcie instalacji elektrycznej na jednej z wież kościoła, w wyniku którego zapaliły się przewody elektryczne, a następnie ogień objął drewnianą konstrukcję dachu. Do działań zadysponowano zastępy w dwóch rzutach. Teren prowadzonych działań podzielono na 3 odcinki bojowe. Zastępy przybyłe w pierwszym rzucie skupiły się na przeszukaniu budynku kościoła pod kątem znajdujących się w nim osób poszkodowanych oraz zbudowaniu odpowiedniego stanowiska gaśniczego w celu wstrzymania rozprzestrzeniania się pożaru na konstrukcji budynku. Podczas ćwiczeń prowadzono działania połączone polegające na podawaniu środka gaśniczego w natarciu na palącą się wieżę oraz w obronie na zagrożony objęciem przez ogień kompleks obiektów muzealnych. Zastępy przybyłe w drugim rzucie miały za zadanie zbudowanie zaopatrzenia wodnego z rzeki Wieprz wykorzystując metody przepompowywania i przetłaczania wody.
W ćwiczeniach udział brało 13 zastępów straży pożarnych z JRG Krasnystaw, JRG 4 Lublin, OSP Gorzków, OSP Zastawie, OSP Fajsławice, OSP Rudnik, OSP Kraśniczyn, OSP Małochwiej Duży, w sile ok. 50 strażaków. Działania strażaków wspierali przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej, którzy zabezpieczali teren działań, zapewniając dojazd pojazdów ratowniczo-gaśniczych do miejsca pożaru.
Ćwiczenia były nadzorowane przez dwuosobowy zespół inspekcyjny z KW PSP w Lublinie w składzie :
 • bryg. Andrzej Kopeć,
 • asp. Filip Leszczyński.
W ćwiczeniach aplikacyjnych udział wzięli również:
 • Pani Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu,
 • ks. Henryk Kapica - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie,
 • bryg. Dariusz Pylak – Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie,
 • mł. insp. Janusz Pudźwa – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie,
 • Pan Jacek Policha – Komendant Straży Miejskiej w Krasnymstawie.

Galeria 1

Galeria 2


17.09.2017 - 78 rocznica napaści sowieckiej na Polskę

W dniu 78 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę 1939 roku, Starostwo Powiatowe wraz z Urzędem Miasta i środowiskami kombatanckimi było organizatorem uroczystości patriotycznej.
O godz. 10.30 uroczystość rozpoczął koncert słowno – muzyczny przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie. Mszy św. w Kościele pw. Św. Franciszka w Krasnymstawie przewodniczył ks. Dziekan Henryk Kapica, modląc się w intencji tych, którzy oddali życie za ojczyznę.
Obecni byli także: senator Józef Zając, Pan Mirosław Księżuk reprezentujący Panią Teresę Hałas Poseł RP, przedstawiciele władz powiatu: Wicestarosta Henryk Czerniej, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, przedstawiciele miasta: Burmistrz Hanna Mazurkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Janusz Rzepka, Sekretarz Miasta Krzysztof Gałan, delegacja samorządu gminy z zastępcą Wójta Tomaszem Barczukiem, przedstawiciele organizacji kombatanckich, dyrektorzy jednostek oświatowych, poczty sztandarowe, a także młodzież szkolna z terenu powiatu krasnostawskiego.
Służby mundurowe reprezentowali:
 • bryg. Dariusz Pylak - Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie,
 • mł. insp. Janusz Pudźwa - I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie,
 • mjr. Andrzej Weremko - Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczegow Krasnymstawie,
 • Pan Waldemar Czajka - Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw.
Po mszy świętej zostały złożone wiązanki i wieńce przy pamiątkowych tablicach upamiętniających ofiary represji komunistycznych znajdujących się na placu kościelnym, następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali do Ogrodów św. Jana Pawła II, gdzie zostały posadzone Dęby Pamięci i złożone wiązanki przy pomnikach dla uhonorowania księży- ofiar II wojny światowej.

Tekst i Foto - Ewelina Rudy /Starostwo Powiatowe w K-stawie/

13.09.2017 - Warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej "Strażak uczy ratować" 

W dniu 13 września 2017 w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbyły się drugie warsztaty szkoleniowe w  ramach kampanii edukacyjnej "Strażak uczy ratować" której uczestnikami było 13 nauczycieli z powiatu krasnostawskiego.
Kampania ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie. Zajęcia teoretyczno - praktyczne przeprowadzili funkcjonariusze tut. komendy.
W warsztatach udział wzięli nauczyciele ze szkół:
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczyw Krasnymstawie,
 • Zespół Nr 5 im. Kardynała St.Wyszyńskieg ow Krupem,
 • Zespół Szkół Nr 2 w Jaślikowie, 
 • Zespół Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej,   
 • II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie.

23.07.2017 - XIII Turniej KSRG w piłkę nożną w Izbicy

W niedzielę 23 lipca na Stadionie Sportowym w Izbicy odbył się XIII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek  Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG) oraz zaproszonych drużyn.
Organizatorem Turnieju był Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy pod patronem:
 • Starosty Krasnostawskiego,
 • Wójta Gminy Izbica,
 • Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie.
W Turnieju udział brało 9 drużyn w tym 6 drużyn reprezentujących jednostki OSP KSRG z terenu powiatu krasnostawskiego, drużyny KP PSP Krasnystaw i KP Policji Krasnystaw oraz drużyna Fischer-Draht z Orłowa Drewnianego. Rywalizacja między drużynami była bardzo zacięta. Nagrody ufundowali: Starosta  Krasnostawski wraz z Wójtem Gminy Izbica. 
Kolejność miejsc przedstawia się następująco:
1. KP PSP Krasnystaw
2. OSP Siennica Różana
3. OSP Małochwiej Duży
4. OSP Izbica
5. KP Policji w Krasnymstawie
6. OSP Ostrzyca
7. OSP Siedliska
8. OSP Tarnogóra
9. Fischer-Draht
Podziękowania za organizację Turnieju kierujemy na ręce Samorządu Gminy Izbica, Jednostki OSP Izbica oraz Pana Marcina Antoniaka - Głownego Organizatora.

19.07.2017 - Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z ASF

W środę 19 lipca br. starosta krasnostawski pan Janusz Szpak zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z rozwijającym się wirusem ASF.
Trudna sytuacja związana z wirusem afrykańskiego pomoru świń wciąż się rozwija. Do dnia dzisiejszego na terenie powiatu bialskiego w naszym województwie odnotowanych zostało 18 ognisk choroby. Ośrodki choroby stwierdzono również w powiecie radzyńskim. Wystąpienie wirusa skutkowało standardowo wyznaczeniem obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.
W spotkaniu, któremu przewodniczył starosta Janusz Szpak, uczestniczyli przedstawiciele powiatu krasnostawskiego, reprezentanci służb sanitarnych, Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej, Policji, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej pani Barbara Niewiadomska, dyrektor SP ZOZ Piotr Matej, dyr. ZDP Piotr Banach, a także powiatowy lekarz weterynarii Małgorzata Kalinowska.
Aktualną sytuację omówiła pani Małgorzata Kalinowska. Przekazała zebranym informacje dotyczące zagrożeń w powiecie bialskim i radzyńskim. Omówiono także zadania dla poszczególnych służb, na wypadek gdyby strefa zagrożenia przesunęła się w kierunku granic naszego powiatu.

16.07.2017 - 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Orłowskiej

16 lipca odbyła się uroczystość 100 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Orłowskiej.

W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości jak:
 • Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak,
 • Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Marian Starownik,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Janusz Szpak,
 • Kapelan krasnostawskich strażaków ks. Kanonik Henryk Kozyra,
 • płk. poż. w st. spocz. Mieczysław Skiba,
 • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie bryg. Zbigniew Bojarczuk,
 • przedstawiciele jednostek samorządowych oraz kierownicy służb mundurowych z terenu powiatu krasnostawskiego.

Podczas uroczystości Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Orłowskiej została odznaczona Złotym Znakiem ZOSP RP. Aktu dekoracji dokonali Prezes ZOSP RP w Lublinie dh Marian Starownik, Prezesa ZOSP RP w Krasnymstawie dh Janusz Szpak, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie bryg. Zbigniew Bojarczuk, płk. poż. Mieczysław Skiba.
Jubileusz był również okazją do wręczenia medali i odznaczeń dla druhów OSP WólkaOrłowska.
Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
 • Roman Bereza,
 • Piotr Czajka
 • Sławomir Jurkiewicz.
Srebrne medale otrzymali:
 • Kamil Bereza,
 • Artur Jurkiewicz,
 • Sławomir Kostrzanowski,
 • Tomasz Kozorys,
 • Andrzej Niedźwiedzki,
 • Mariusz Niedźwiedzki,
 • Piotr Pidek,
 • Wojciech Psiuk.
Brązowymi medalami zostali uhonorowani:
 • Janusz Dusznik,
 • Paweł Dusznik,
 • Bartosz Jurkiewicz,
 • Mateusz Jurkiewicz,
 • Przemysław Jurkiewicz,
 • Elżbieta Nizioł.

Wręczono także odznaki „Strażak Wzorowy”, które otrzymali Rafał Bereza, Patryk Bereza i Mateusz Niedziela. Ponadto 29 druhów otrzymało odznaki zadługoletnią służbę. Niektórzy druhowie mogą się poszczycić 60-letnim stażem.
Podczas uroczystości statuetki otrzymali również najmłodsi strażacy, którzy na razie mogą się pochwalić podstawową wiedzę o ochronie przeciwpożarowej jak np. umiejętność wybrania nr alarmowego i udzielenianiezbędnych informacji pod kątem zaistniałego zdarzenia, poznali zasady odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, zasady bezpiecznej ewakuacji oraz instruktarzu udzielania pierwsza pomoc przedmedycznej.

Nagrodę specjalną od dyrektora lubelskiego oddziału firmy Arpapol oraz Zarządu OSP w Wólce Orłowskiej otrzymał Rafał Bereza mistrzaEuropy w formule Firefighter Combat Challenge za promowanie miejscowości, gminy, powiatu, województwa poprzez udział w zawodach sportowych o charakterze strażackim na szczeblach krajowym, europejskim oraz światowym.

07.06.2017 - Warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej "Strażak uczy ratować" 

W dniu 07 czerwca 2017 w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbyły się pierwsze warsztaty szkoleniowe w  ramach kampanii edukacyjnej "Strażak uczy ratować" której uczestnikami było 13 nauczycieli z powiatu krasnostawskiego.
Kampania ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.

25.06.2017 - 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Surhowie

25 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość 100 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Surhowie.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków w Kościele Parafialnym w Surhowie. Po mszy odbył się uroczysty apel przy remizie OSP poprzedzony przemarszem na czele z orkiestrą dętą z Tarnogóry.
W uroczystości udział wzięło wielu gości:
 • Poseł na Sejm RP Teresa Hałas,
 • Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Janusz Szpak,
 • Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji KRUS Kazimierz Sionek,
 • Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie bryg. Dariusz Pylak,
 • Kapelan krasnostawskich strażaków ks. Kanonik Henryk Kozyra,
 • Proboszcz Parafi Surhów ks. Kanonik Edward Łatka,
 • Dowódca JRG KP PSP w Krasnymstawie bryg. Adam Niemczyk,
 • przedstawiciele jednostek samorządowych oraz kierownicy służb mundurowych z terenu powiatu krasnostawskiego.
Obchody jubileuszu 100 lecia jednostki były doskonałą okazją do wręczenia medali i odznaczeń dla strażaków.
Wyróżnieni zostali:
Złoty Znak Związku OSP RP:
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Surhowie,
 • dh Zdzisław Konaszuk
Medal honorowy im. Bolesława Chomicza:
 • dh Edward Konaszuk
 • Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” :
 • dh Janusz Jagiełło,
 • dh Julian Matwiej,
 • dh Tadeusz Tomaszewski
Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” :
 • dh Zbigniew Milewski,
 • dh Janusz Bojar,
 • dh Marek Sobstyl,
 • dh Józef Być
 • dh Krzysztof Frańczak
 • dh Mirosław Frydmański
Brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali uhonorowani:
 • ks. Edward Łatka,
 • Wanda Wójcik,
 • Jadwiga Konaszuk
oraz druhowie:
 • Jarosław Jagiełło,
 • Paweł Roman,
 • Grzegorz Berbeć,
 • Piotr Berbeć,
 • Mariusz Konaszuk,
 • Grzegorz Wójcik,
 • Grzegorz Raczkowski,
 • Eugeniusz Jarmosz,
 • Jarosław Jakubiak,
 • Piotr Romanek,
 • Grzegorz Romanowski,
 • Arkadiusz Kulawczuk,
 • Sylwester Tomaszewski,
 • Leszek Grochowski,
 • Sławomir Tomaszewski,
 • Jerzy Uchman.
Wręczono także odznaki „Strażak Wzorowy”, które otrzymali:
 • Tomasz Piotrowski,
 • Tomasz Janeczek,
 • Rafał Sobczak,
 • Adrian Łuczkiewicz,
 • Dominik Frańczak,
 • Rafał Mróz,
 • Mateusz Mróz,
 • Tadeusz Wójcik,
 • Piotr Kwiatek,
 • Przemysław Kubów,
 • Sebastian Gil,
 • Paweł Jagniątkowski,
 • Łukasz Pazyna,
 • Łukasz Słotwiński,
 • Radosław Milnicki,
 • Kamil Słotwiński,
 • Jakub Sobstyl,
 • Mateusz Frańczak,
 • Leszek Milewski.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Poseł na Sejm Teresa Hałas, Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, przedstawiciel Prezesa KRUS oraz komendanci służb mundurowych.
W części artystycznej wystąpił zespół Lolek Orkiestra, który znakomicie bawił publiczność. Wokółremizy rozstawiono wiele atrakcji szczególnie dla najmłodszych mieszkańców, a szczególnym zainteresowaniem cieszył się zabytkowy wóz strażacki oraz ręczna sikawka.

25.05.2017 - Dzień Strażaka 2017

25 maja 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbył się uroczysty apel z okazji "Dnia Strażaka".
Na uroczystość przybyli, między innymi:
 • Mirosław Księżuk reprezentujący Panią Teresę Hałas – Posła na Sejm RP;
 • st. bryg. Marek Dziedzic – przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie;
 • Janusz Szpak - Starosta Krasnostawski a zarazem Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie;
 • Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski;
 • Marek Nowosadzki – Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego;
 • Andrzej Korkosz – V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego;
 • Ks. Dziekan Henryk Kapica – Proboszcz Parafii pw Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie;
 • Ks. Kanonik Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków;
 • Dh Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie;
Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów z terenu powiatu krasnostawskiego, służb mundurowych oraz instytucji współdziałających.

W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki zostały wręczone wyróżnienia, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
Do stopnia kapitana awansowani zostali:
 • mł. kpt. Mirosława Tywoniuk;
 • mł. kpt. Kamil Bereza.

Do stopnia młodszego kapitana awansowany został:

 • asp. Bartosz Górski (mł. kpt. Bartosz Górski awans otrzymał podczas promocji oficerskiej w Warszawie w dniu 6 maja br.).

Do stopnia starszego strażaka awansowani zostali:

 • str. Dawid Sosnowski;
 • str. Michał Szadura.

Odznaczenia, medale, dyplomy otrzymali:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji "z wyrazami wdzięczności i uznania za profesjonalizm oraz ofiarność podczas 25 lat pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej" wyróżnił:
 • asp. sztab. Grzegorz Jabłoński (asp. sztab. Grzegorz JABŁOŃSKI wyróżnienie otrzymał podczas spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 4 maja br.).

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej "za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych" wyróżnił dyplomem:
 • asp. sztab. Piotr Patyk.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP został odznaczony:
MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA
 • Druh Henryk Kozyra (Druh Henryk Kozyra medal otrzymał podczas Zjazdu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie w dniu 21 kwietnia br.).

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubelskiego odznaczeni zostali:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
 • mł. asp. Marcin Manachiewicz.

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
 • mł. asp. Tomasz Piasecki;
 • ogn. Marcin Kwaśniewski;
 • ogn. Rafał Dziedzic.

Nagrody pieniężne:
Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie za wzorowe wykonywanie zadań służbowych przyznał NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ:
 • st. kpt. Tomasz Ściepko;
 • st. asp. Krzysztof Wędzina.

Przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie oraz zaproszeni goście złożyli życzenia z okazji "Dnia Strażaka" oraz przekazali słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie krasnostawskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej komendy.

04.05.2017 - Dzień Strażaka 2017 - Msza Św. w dniu 4 maja 2017 r. 

W dniu 04 maja 2017 r. w Kościele p.w. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie z okazji "Dnia Strażaka" odprawiona została Msza Św. w intencji strażaków oraz ich rodzin, po której odbyło się poświęcenie strażackich samochodów. Przemarsz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie do kościoła prowadził kpt. Kamil Bereza.

We Mszy Świętej, którą koncelebrowali dziekan Ks. Henryk Stanisław Kapica oraz Kapelan Strażaków Krasnostawskich Ks. Henryk Kozyra, udział wzięli:
 • st. bryg. Szczepan Goławski – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie;
 • dh Janusz Szpak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RPw Krasnymstawie – Starosta Krasnostawski;
 • Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu;
 • ppłk Anna Adamska – Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie;
 • podinsp. Mariusz Kołtun – Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie;
 • Waldemar Czajka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw;
 • Jacek Policha – Komendant krasnostawskiej Straży Miejskiej;
 • Księża z Parafii powiatu krasnostawskiego;
 • funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie;
 • przedstawiciele samorządów z terenu powiatu krasnostawskiego;
 • poczty sztandarowe oraz druhowie z poszczególnych jednostek OSP położonych na terenie powiatu krasnostawskiego.
Uroczystość uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnogóry.