Rys historyczny

Straż Pożarną w Krasnymstawie utworzono 5 kwietnia 1881 roku. Jej założycielem był referent magistratu – Wincenty Certowicz. Straż została zarejestrowana jako organizacja wyższej użyteczności do zwalczania pożarów – uzyskała pełną aprobatę burmistrza, starosty oraz okupacyjnych władz carskich. W chwili założenia OSP w Krasnymstawie zrzeszała w swych szeregach 120członków rekrutujących się ze środowiska robotniczego, inteligencji pracującej i rzemieślników. Na jej czele stanął Wincenty Certowicz. Organizacyjnie straż została podzielona na cztery oddziały bojowe na czele których stali dowódcy oddziałów. Czynnymi członkami straży pożarnej byli między innymi burmistrz, starosta oraz wielu lekarzy i  nauczycieli. Władze miasta dla potrzeb straży pożarnej przydzieliły budynek magistracki, gdzie na piętrze była szkoła, natomiast na dole stajnia – obecnie adoptowany budynek Komendy Powiatowej PSP. W początkowym okresie straż pożarna nie posiadała żadnego sprzętu gaśniczego. Z funduszy magistrackich zakupiono beczki drewniane 200 litrowe – instalując je na wozach konnych, wiadra, bosaki, siekiery hełmy strażackie i mundury.

Obecnie w KP PSP w Krasnymstawie służbę pełni 49 funkcjonariuszy oraz zatrudnione są 4 osoby cywilne. Dysponujemy 11-stoma samochodami pożarniczymi: 3-ma gaśniczymi i 8-ioma specjalnymi. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje również w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 15 jednostek OSP. Jednostki te wspierają nas w działaniach prowadzonych na terenie swoich gmin jak również na terenie całego powiatu i województwa.

Status:
Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.:
Praca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie trwa od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, w poniedziałek, w godz. 14.30-15.30.

Zakres działania i kompetencje.:
Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie w szczególności należy:
  • kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie
  • organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
  • organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
  • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu krasnostawskiego poprzez stanowisko kierowania,
  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
  • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu krasnostawskiego,
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
  • szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
  • współdziałanie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krasnymstawie.