ZP ZEiRP RP

Członkowie Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krasnymstawie:

Prezes - Henryk Knap
Wiceprezes/Sekretarz - Piotr Bojarczuk
Skarbnik - Stanisław Mazurek
Członek zarządu - Mirosław Knieć
Członek zarządu - Józef Smalira

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Bogusław Kalinecki
Sekretarz - Krzysztof Kister
Członek - Stanisław Brzyszko
14.02.2019 r - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole ZEiRP RP w Krasnymstawie
W dniu 14 lutego 2019 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Powiatowego ZEiRP RP. Obrady otworzył kol. Marian Sidor – Prezes koła na którym powitał wszystkich obecnych , a w szczególności zaproszonych gości w osobach:
1. Kapelana Powiatowego strażaków i policjantów - Księdza Kanonika Henryka Kozyrę,
2. Komendanta Powiatowego PSP – bryg. Dariusza Pylaka,
3. Członka Zarządu Głównego ZEiRP RP – kol. Jerzego Brzozowskiego,
4. V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Krasnymstawie – druha Zbigniewa Ostrowskiego
5. Kierownika sekcji organizacyjno-kadrowej KP PSP w Krasnymstawie – kol. Katarzynę Smolirę.

Następnie przedstawił porządek zebrania. Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Jerzego Brzozowskiego , a na sekretarza kol. Katarzynę Smolirę. W spotkaniu uczestniczyło 9 członków koła oraz 9 kandydatów na nowych członków. Przewodniczący zaproponował do porządku zebrania dodanie punktu pn. – przyjęcie nowych członków koła – zebrani przyjęli porządek przy 1 głosie wstrzymującym.

Na wniosek Zarządu koła odznaką „Zasłużony dla ZERiRP RP” otrzymali:
1. Kol. Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes ZOP ZOSP RP,
2. Kol. Józef Smalira,
3. Kol. Stanisław Brzyszko.
Wręczenia odznak dokonał kol. Jerzy Brzozowski-Członek ZG ZEiRP RP oraz Prezes Koła-Marian Sidor.

Działalność Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej przedstawił Prezes - Marian Sidor. Członkowie koła jednogłośnie przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi.

W punkcie wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podano kandydatury kolegów, którzy ukonstytuowali się w następująco:
· Prezes Koła – kol. Henryk Knap.
· V-ce Prezes i Sekretarz – kol. Piotr Bojarczuk,
· Skarbnik – kol. Stanisław Mazurek,
· Członek Zarządu – kol. Józef Smalira,
· Członek Zarządu – kol. Mirosław Knieć.

Komisja Rewizyjna:
· Przewodniczący Komisji – kol. Bogdan Kalinecki,
· Sekretarz – kol. Krzysztof Kister,
· Członek – kol. Stanisław Brzyszko

Delegatami na zjazd wojewódzki wybrani zostali:
· Kol. - Bogdan Kalinecki,
· Kol. – Piotr Bojarczuk

Nowo wybrany Prezes w imieniu własnym oraz kolegów z Zarządu i Komisji Rewizyjnej podziękował za zaufanie i wybór oraz podziękował dotychczasowemu Prezesowi Marianowi Sidorowi za wszystkie lata działalności oraz odczytał projekt uchwały dotyczącej nadania „Prezesa Honorowego”, który to zebrani zaakceptowali jednogłośnie. Na zakończenie ustępujący Zarząd zaprosił na skromny poczęstunek w restauracji „Staromiejska” w Krasnymstawie.