ZP ZEiRP RP

Członkowie Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krasnymstawie:

Prezes - Henryk Knap
Wiceprezes/Sekretarz - Piotr Bojarczuk
Skarbnik - Stanisław Mazurek
Członek zarządu - Mirosław Knieć
Członek zarządu - Józef Smalira

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Bogusław Kalinecki
Sekretarz - Krzysztof Kister
Członek - Stanisław Brzyszko
08.03.2019 r - Dzień Kobiet  w Kole ZEiRP RP w Krasnymstawie 
W dniu 8 marca 2019r. nowo powołany Zarząd Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie zorganizował w świetlicy KP PSP pierwsze zebranie członków i sympatyków koła powiatowego połączone z „Dniem Kobiet”. Zaproszeni zostali wszyscy emeryci i renciści pożarnictwa z terenu powiatu krasnostawskiego oraz funkcjonariusze KP PSP w Krasnymstawie.
Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP - bryg. Dariusz Pylak. Następnie głos zabrał Prezes Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie – kol. Henryk Knap, który powitał wszystkich obecnych na sali; a w szczególności :
· Wszystkie Panie obecne na spotkaniu ,
· Księdza Kanonika Henryka Kozyrę – Kapelana służb mundurowych z terenu powiatu krasnostawskiego,
· Komendanta Powiatowego PSP – bryg. Dariusza Pylaka,
· Z-cę Komendanta Powiatowego – bryg. Adama Niemczyka ,
· D-ce JRG - kpt. Kamila Berezę,
· Strażaków Zmiany Służbowej oraz administracji KP PSP,
· V-ce Prezesa ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie – druha Zbigniewa Ostrowskiego.

Po powitaniu i przedstawieniu programu spotkania Prezes Koła kol. Henryk Knap, Komendant Powiatowy PSP bryg. Dariusz Pylak oraz V-ce Prezes kol. Piotr Bojarczuk przekazali Paniom w dniu ich święta serdeczne życzenia oraz kwiaty i słodycze.
Po miłej uroczystości kol. Prezes przedstawił zebranym emerytom proponowany przez Zarząd Koła plan pracy na 2019 rok z uwzględnieniem w szczególności :
1. Organizacja spotkania „Wielkanocnego” po V Zjeździe Wojewódzkim w Lublinie,
2. Udział w uroczystości w dniu 4 maja z okazji „Dnia Strażaka”,
3. Wyjście wraz z funkcjonariuszami PSP w dniu 1 listopada na groby strażaków na cmentarz parafialny w Krasnymstawie,
4. Współpraca z kołami Związku Emerytów Policjantów oraz Aresztu Śledczego w Krasnymstawie poprzez między innymi:
-organizację wspólnych spotkań,
- zorganizowanie wspólnie zawodów np. wędkarskich, strzeleckich itp.,
5.Zorganizowanie wycieczek wspólnie z Zarządem Wojewódzkim ZEiRP RP w Lublinie oraz innymi organizacjami z terenu powiatu i województwa,
6.Współudział z KP PSP w organizacji „Dnia Dziecka”.
Następnie Komendant Powiatowy PSP bryg. Dariusz Pylak poinformował o planach pracy i zamierzeniachdziałań w 2019 roku Komendy Powiatowej PSP.
Ksiądz Henryk Kozyra w swoim wystąpieniu zaproponował wspólną pielgrzymkę strażaków PSP i jednostek OSP z terenu powiatu oraz wszystkich z Koła ZEiRP RP do uczestnictwa.
V-ce Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Krasnymstawie druh Zbigniew Ostrowski poparł wszystkie inicjatywy przedstawione na spotkaniu w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów.
Na zakończenie Prezes Koła podziękował za udział w spotkaniui zachęcał do udziału i pracy w Kole ZEiRP RP , w wyniku czego złożono szereg deklaracji wstąpienia Koleżanek i Kolegów do nowego Koła.

14.02.2019 r - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole ZEiRP RP w Krasnymstawie
W dniu 14 lutego 2019 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Powiatowego ZEiRP RP. Obrady otworzył kol. Marian Sidor – Prezes koła na którym powitał wszystkich obecnych , a w szczególności zaproszonych gości w osobach:
1. Kapelana Powiatowego strażaków i policjantów - Księdza Kanonika Henryka Kozyrę,
2. Komendanta Powiatowego PSP – bryg. Dariusza Pylaka,
3. Członka Zarządu Głównego ZEiRP RP – kol. Jerzego Brzozowskiego,
4. V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Krasnymstawie – druha Zbigniewa Ostrowskiego
5. Kierownika sekcji organizacyjno-kadrowej KP PSP w Krasnymstawie – kol. Katarzynę Smolirę.

Następnie przedstawił porządek zebrania. Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Jerzego Brzozowskiego , a na sekretarza kol. Katarzynę Smolirę. W spotkaniu uczestniczyło 9 członków koła oraz 9 kandydatów na nowych członków. Przewodniczący zaproponował do porządku zebrania dodanie punktu pn. – przyjęcie nowych członków koła – zebrani przyjęli porządek przy 1 głosie wstrzymującym.

Na wniosek Zarządu koła odznaką „Zasłużony dla ZERiRP RP” otrzymali:
1. Kol. Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes ZOP ZOSP RP,
2. Kol. Józef Smalira,
3. Kol. Stanisław Brzyszko.
Wręczenia odznak dokonał kol. Jerzy Brzozowski-Członek ZG ZEiRP RP oraz Prezes Koła-Marian Sidor.

Działalność Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej przedstawił Prezes - Marian Sidor. Członkowie koła jednogłośnie przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi.

W punkcie wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podano kandydatury kolegów, którzy ukonstytuowali się w następująco:
· Prezes Koła – kol. Henryk Knap.
· V-ce Prezes i Sekretarz – kol. Piotr Bojarczuk,
· Skarbnik – kol. Stanisław Mazurek,
· Członek Zarządu – kol. Józef Smalira,
· Członek Zarządu – kol. Mirosław Knieć.

Komisja Rewizyjna:
· Przewodniczący Komisji – kol. Bogdan Kalinecki,
· Sekretarz – kol. Krzysztof Kister,
· Członek – kol. Stanisław Brzyszko

Delegatami na zjazd wojewódzki wybrani zostali:
· Kol. - Bogdan Kalinecki,
· Kol. – Piotr Bojarczuk

Nowo wybrany Prezes w imieniu własnym oraz kolegów z Zarządu i Komisji Rewizyjnej podziękował za zaufanie i wybór oraz podziękował dotychczasowemu Prezesowi Marianowi Sidorowi za wszystkie lata działalności oraz odczytał projekt uchwały dotyczącej nadania „Prezesa Honorowego”, który to zebrani zaakceptowali jednogłośnie. Na zakończenie ustępujący Zarząd zaprosił na skromny poczęstunek w restauracji „Staromiejska” w Krasnymstawie.